Noc Muzeów 2012

Czy „Dama z Łasiczką" opu?ci krakowskie Muzeum Czartoryskich, by na jeden wieczór pojawi? si? w Pa?acu w Ryczowie? Czy b?dziemy go?ci? „Sta?czyka" Jana Matejki? Czy przypadnie nam do gustu niepowtarzalny smak obrazu Jaros?awa Modzelewskiego?

Na te i inne pytania szukajcie odpowiedzi w niedziel? 20 maja – podczas niezwyk?ej Nocy Muzeów, która odb?dzie si? w Pa?acu w Ryczowie.

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Noc Muzeów – organizowana dzi? w ponad 120 miastach Europy – przekroczy granice wielkich centrów kultury. Wyruszy na prowincj?:

do niewielkiej (ok. 2 tys. mieszka?ców) miejscowo?ci Ryczów w gminie Spytkowice. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pa?ac w Ryczowie, której misj? jest m. in. propagowanie kultury oraz edukacja w zakresie sztuki w?ród spo?eczno?ci lokalnej.

Do wspó?pracy zaproszony zosta? Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, którym kieruje pani Dorota Fryc-Pi?tak – oraz lokalne organizacje i stowarzyszenia. Wszyscy przygotowuj? si? do tego niecodziennego wydarzenia z wielkim zaanga?owaniem. Marsza?ek Województwa Ma?opolskiego obj?? imprez? honorowym patronatem. Swojego patronatu udzieli? te? Wójt Gminy Spytkowice.

Ko?o Gospody? Wiejskich z Ryczowa, Ko?o Gospody? Wiejskich z Pó?wsi, Klub Sportowy „Orze?" z Ryczowa, Stowarzyszenie Przyjació? Ryczowa i Pó?wsi, Ministranci i lektorzy pod wodz? ksi?dza, grono pedagogiczne ze szkó? w Spytkowicach i Bachowicach, Rada Rodziców przy szkole w Ryczowie oraz szereg innych lokalnych organizacji stanie w szranki konkursu „Smak sztuki". Ich zadaniem b?dzie przedstawienie wybranych obrazów wspó?czesnych (z kolekcji Marty Tarabu?y) przy pomocy produktów jadalnych (gotowych do spo?ycia!) – na specjalnie przygotowanych sto?ach. Jury oceni zgodno?? z wisz?cym nieopodal orygina?em oraz... smak poszczególnych dzie?.

Uczniowie, w kilkuosobowych zespo?ach, zmierz? si? z dzie?ami Leonarda, Vermeera, Velasqueza... w ten jeden wieczór pa?ac w Ryczowie odegra rol? Luwru, Prado, Rijksmuseum – naraz. Przygotowani na lekcjach plastyki, prowadzonych przez p. Katarzyn? Bochy?sk?-Byrsk? – przekonaj? si?, ?e historyczna zasada „uczy? bawi?c" nie straci?a aktualno?ci.

W programie „Nocy Muzeów", oprócz wystaw i konkursów – z nagrodami – znajd? si? tak?e warsztaty etnodizajnu, wyst?py Gminnej Orkiestry D?tej, popisy dzieci szkolnych oraz aukcja prac uczniów – na rzecz ryczowskiej szko?y.

Rozpocz?cie o godzinie 15-tej Marszem na Instrumenty D?te, zako?czenie o 20-tej uroczystym polonezem. Wiwat wszystkie stany!

[powrót]

Pałac w Ryczowie      ul. Szkolna 30, 34-115 Ryczów      wwww.palacwryczoiwie.org      strona www współfinansowana ze środków Unii Europejskiej